Schriftelijke vragen GroenLinks Schiedam n.a.v. Besluitvorming renovatie Sint Jacobs Gasthuis 2003-2006 en de informatiepositie van de Raad

Afgelopen 4 juli ontving de gemeenteraad een overzicht van de documenten over de besluitvorming van de vorige renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis (periode 2003-2006). Hier is door de raad naar gevraagd in de vergaderingen van afgelopen januari, waar de nieuwe renovatie van het Gasthuis werd besproken. GroenLinks vindt de informatiepositie van de Gemeenteraad, zowel nu als toen, erg belangrijk. De Raad kan zijn werk als volksvertegenwoordiging alleen goed doen als hij alle informatie ontvangt die nodig is om een juist besluit te nemen. Omdat de informatie die we nu ontvangen hebben niet voldoende antwoord geeft op de vragen die zijn gesteld dienen we schriftelijke vragen in.

Op 29 januari 2019 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel Renovatie Sint Jacobs Gasthuis. In het raadsvoorstel en de bijlagen die in januari 2019 zijn besproken, werd beschreven hoe het niet isoleren van het Gasthuis indertijd nu tot hogere kosten en vervroegde afschrijving van de gemaakte kosten leidt. In de raads- en commissievergaderingen kwam expliciet de vraag aan de orde of de raad toen bewust heeft ingestemd met een renovatie zonder het aanbrengen van isolatie. Was de Raad zich bewust van de gevolgen van een renovatie zonder isolatie? Heeft het college de Raad hierover geïnformeerd? Zijn er, voorafgaand aan besluitvorming in college en raad, (bijvoorbeeld ambtelijk) voorstellen voor de renovatie uitgewerkt of overwogen waarbij wel het aanbrengen van isolatie is meegenomen?

Er is in de vergaderingen in januari 2019 gesuggereerd hiervoor een raadsenquête of rekenkamercommissie-onderzoek uit te laten voeren. Het college heeft daarop toegezegd een feitenonderzoek te laten uitvoeren op raads- en collegeniveau naar de gang van zaken rond de vorige renovatie en de aanpassingen in het gebouw. Op 4 juli 2019 ontving de Raad een overzicht van stukken behorende bij de besluitvorming over de renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis in de periode 2003-2006.

Helaas wordt in de stukken die de Raad op 4 juli 2019 heeft ontvangen geen antwoord gegeven op de bovengenoemde vragen. Dit komt onder meer doordat het feitenrelaas / overzicht start vanaf het besluit in college en raad van april c.q. mei 2003. De vraag of er voorafgaand aan besluitvorming ook opties voor renovatie inclusief isolatie zijn overwogen wordt niet geadresseerd. Daarnaast wordt uit de documentatie niet duidelijk of en wanneer de Raad is geïnformeerd over, of betrokken bij, een keuze om de renovatie zonder isolatie uit te voeren. De informatiepositie van de Raad, zowel indertijd als vandaag de dag, is cruciaal. Om in het verleden gemaakte fouten te voorkomen is meer inzicht in de gang van zaken noodzakelijk. 

Dit leidt tot de volgende schriftelijke vragen:

1.     Is er, voorafgaand aan besluitvorming in college en raad in april / mei 2003 een optie, voorstel, scenario etc. uitgewerkt of overwogen (zowel alleen ambtelijk of in college) waarbij het Sint Jacobs Gasthuis wel zou worden geïsoleerd? Welke overwegingen, inhoudelijk, financieel of anderszins, zijn daarbij gemaakt? Is de raad indertijd over deze overwegingen geïnformeerd?

2.    Wist de Raad, of had de Raad kunnen weten, dat hij een krediet ter beschikking zou stellen voor een renovatie waarbij het pand niet zou worden geïsoleerd? Zo ja, uit welke documentatie blijkt dit?

3.    In de op 4 juli 2019 ontvangen informatie wordt pas in de voortgangsrapportages / stand van zaken van februari en april 2005 gesproken over het ‘in overleg met de laagste inschrijver komen tot bezuinigingen die passen in het budget’. Welke keuzes zijn in het kader van deze bezuiniging gemaakt? Is de raad over die keuzes en mogelijke gevolgen geïnformeerd? Zo ja, uit welke documentatie blijkt dit?

4.    Bij de op 4 juli 2019 ontvangen stukken zit een verslag van de commissie bestuur en cultuur van 6 juni 2006. Hierin brengt raadslid Dingenouts in, dat hij zich onder meer zorgen maakt over het afwijken van het programma van eisen bij de renovatie. Uit de op 4 juli 2019 ontvangen stukken die de voortgang van de besluitvorming inzichtelijk maken is echter nergens te halen dat gedurende het proces is afgeweken van het programma van eisen. Welke informatie is indertijd aan de Raad gegeven op basis waarvan deze conclusie kan worden getrokken? Welke aanpassingen aan het programma van eisen zijn er gemaakt?