Buitenlandse werknemers A4 als slaven behandeld?

De fractie van GroenLinks Schiedam maakt zich grote zorgen over de arbeidsomstandigheden voor buitenlandse werknemers die werken aan de A4 Delft-Schiedam. Berichten uit de media hierover vindt de fractie alarmerend en daarom heeft zij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W.

De fractie van GroenLinks Schiedam heeft onderstaande brief met vragen naar het college gestuurd:

Geacht college,

Kort geleden hebben werknemers van buitenlandse afkomt aandacht gevraagd en protest aangetekend tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de A4 DS. Deze arbeidsomstandigheden voldoen niet aan de Nederlandse normen, salarissen worden te laat uitbetaald en de medische zorg en veiligheidsaandacht is beneden de maat. In de Volkskrant van 3 december jl zegt een van de werknemers 'we worden behandeld als slaven'. GroenLinks Schiedam vraagt of deze moderne vorm van slavernij op het grondgebied van Schiedam kan plaats vinden en welk toezicht de gemeente Schiedam heeft zodat veiligheids- en arbeidsvoorwaarden door de aannemers worden nageleefd. Gelezen en gehoord hebbende de diverse publicaties en spreekbuizen maakt GroenLinks zich ernstig zorgen, GroenLinks keurt elke vorm van uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden af. Wij begrijpen dat Schiedam geen opdrachtgever is van het aannemers- consortium dat de A4 DS aanlegt, wel kan de gemeente toezicht houden en de opdrachtgever (RWS) aanspreken op haar verantwoordelijkheden voor het (doen)naleven van de regels.

Wij hebben de volgende vragen van het college naar aanleiding van de berichten:

1. Bent u bekend met deze krantenberichten en wat vindt u ervan?2. Heeft u als college zicht op de arbeidsomstandigheden op deze bouwlocaties, wat zijn uw bevindingen?3. Bent u bereid om de opdrachtgever aan te spreken op slechte arbeidsomstandigheden?4. Wat zijn uw mogelijkheden om te voorkomen dat dergelijke omstandigheden zich (blijven) voortdoen en hierop (eventueel met inzet van een eigen instrumentarium) initiatieven te ondernemen? 5. Het project zou ook ingezet worden als sociaal return project, hoe staat het daarmee en zijn onze deelnemers onderhevig aan dergelijke slechte arbeidsomstandigheden i.p.v. een goed vak te leren?6. kunt u inzicht geven in de voortgang van het sociaal return, de resultaten w.b. behaalde certificaten en/of diploma’s en doorstroom naar betaalde arbeidsovereenkomsten?

Hoogachtend,

Namens de fractie GroenLinks

Ed Gloudi

Jeroen Ooijevaar