De Schiedamse binnenstad gezien vanaf het Stadskantoor richting zuidwesten
De Schiedamse binnenstad gezien vanaf het Stadskantoor

René Karens: “Tijd voor actie om Schiedam inclusiever en diverser te maken”

In het coalitieakkoord dat GroenLinks met vijf andere partijen sloot, is ‘diversiteit en inclusie’ een belangrijk speerpunt. In het akkoord staat onder meer: “In Schiedam koesteren we een open en vrije samenleving. Hierin heeft iedereen dezelfde rechten. En iedereen moet ook in gelijke mate van die rechten kunnen genieten. Schiedam wordt wat ons betreft een inclusieve stad; een stad waar Schiedammers ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, gender, levensbeschouwing, functionele beperking en etniciteit de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Een inclusieve stad is ook een toegankelijke stad.” Mooie woorden. Maar wat doet de gemeente?

Die vraag werd vaker gesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een brief aan de gemeenteraad gestuurd, waarin antwoord gegeven wordt. GroenLinks agendeerde de brief voor de vergadering van de raadscommissie op 5 maart.

Fractievoorzitter René Karens: “GroenLinks is positief over veel van de initiatieven die de gemeente neemt om van Schiedam een inclusieve stad te maken. Zo zal er binnenkort samen met veel partijen uit de stad een conferentie, ‘diversiteit als rijkdom’, worden gehouden waar raadsleden, bewoners en organisaties nadenken over hoe de diversiteit van Schiedam gevierd, gekoesterd en behouden kan worden en hoe Schiedam inclusiever kan worden.”

“Op één thema vonden wij de brief van het college wel wat mager,” zegt René, “namelijk over wat de gemeente doet om de eigen organisatie ook divers en inclusief te maken. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente het diversiteitsbeleid ‘herijkt’. In de brief werd vooral uitgelegd waarom dit best ingewikkeld is, zonder dat er echte actie werd voorgesteld. Daarom hebben wij hier vragen over gesteld en dit in de commissie besproken met de wethouder. Zo is ons onduidelijk of Schiedam een divers personeelsbestand heeft, ook in leidinggevende posities. GroenLinks had vraagtekens bij de antwoorden op onze vragen dat er “in vacatureteksten bijvoorbeeld niet gevraagd wordt naar jarenlange ervaring”, om zo jonger talent te bewegen zich te melden. Dit roept de vraag op waarom niet gewoon explicieter en actiever wordt gemeld in vacatureteksten dat, in dit geval, jong talent welkom is. Hetzelfde geldt voor de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie: etnische achtergrond ongevraagd registreren is dan wel bij wet verboden, maar in een vacature expliciet melden dat “personen van een niet-westerse afkomst worden aangemoedigd te solliciteren” zou al kunnen zorgen voor een diversiteits-impuls binnen het gemeentelijk apparaat. Overigens zonder in te boeten op kwaliteit, want de ervaring leert dat juist ook groepen die niet vanzelf geselecteerd worden heel veel kwaliteit te bieden hebben. Ook vragen we ons af of Schiedam net als veel andere organisaties last heeft van beloningsverschillen die niet verklaard kunnen worden door leeftijd, ervaring, opleidingsniveau of prestaties. Zo is bekend dat vrouwen vaak minder verdienen dan mannen, terwijl daar geen goede verklaring voor is.”

Wethouder Jeroen Ooijevaar heeft in antwoord op de vragen aangekondigd het verouderde diversiteitsbeleid van de gemeente te gaan vervangen: “Het doel is om mogelijk onbewust discrimineren of instandhouden van verschillen in behandeling van groepen te voorkomen. En om als gemeente actief open te staan voor iedereen. Daarbij zal Schiedam aansluiting zoeken bij pilots die via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangeboden. Zo is het mogelijk om via ‘nudging’ ook subtieler andere doelgroepen aan te spreken in vacatureteksten. Ook zal het college bij het opstellen van een nieuw diversiteitsbeleid mogelijkheden zoeken voor vrijwillige rapportage van culturele diversiteit van de gemeentelijke organisatie.”

“De fractie is blij met de toezegging van de wethouder,” zegt René, “we kijken uit naar het herziene diversiteitsbeleid. Of eigenlijk: naar de acties die volgen. Want papier is geduldig. Het is tijd voor actie!”