GroenLinks-fractievoorzitter René Karens
GroenLinks-fractievoorzitter René Karens

Spreektekst GroenLinks/PS bij bespreking zomernota

In de raadsvergadering werd de zomernota - de opmaat naar de gemeentebegroting voor 2019 - besproken. GroenLinks-fractievoorzitter René Karens leverde mede namens Progressief Schiedam inbreng. Hieronder de integrale spreektekst.

Voorzitter,

Voor ons ligt de eerste Zomernota van het nieuwe college. De fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam werken samen aan een groen, progressief en sociaal Schiedam. Door samen één wethouder af te vaardigen in het college laten we zien hoe serieus die gedeelde ambitie is. En met het beleids- en bestuursakkoord en de vertaling in collegeprogramma en zomernota zijn we tevreden. Het college is ambitieus, duurzaamheid vormt het fundament voor gemeentelijk beleid en wat goed was, zoals het sociaal beleid, houden we in stand. We zijn trots op de afspraak dat, in tegenstelling tot vorige collegeperiodes, de voorraad sociale huurwoningen in stand blijft én verbeterd en verduurzaamd wordt. Dit garandeert dat ook Schiedammers met een kleinere portemonnee in Schiedam kunnen blijven wonen. Ook vandaag zullen de fracties namens elkaar spreken bij de behandeling van de Zomernota. Ik in de eerste termijn, mijn collega Frans Hamerslag in de tweede.

Dat brengt me op de, voor onze fracties, andere positie ten opzichte van andere jaren: GroenLinks en Progressief Schiedam maken sinds de collegevorming onderdeel uit van de coalitie. Gelukkig waren wij al gewend om constructief samen te werken met zowel partijen in en buiten de coalitie. Dat blijven we doen. En ook in de coalitie zullen we onze controlerende taak uitvoeren. Constructief maar scherp, zoals u ons kent. Ook zullen wij waar nodig het debat hier opzoeken en initiëren. Dit is namelijk de plek waar, zichtbaar voor iedereen, de afwegingen en discussies plaats horen te vinden. En of we dan in een coalitie zitten of niet, aan dat debat nemen we deel als raadslid, niet als coalitielid. Ik heb bij de installatie van de raad ook al gesteld dat de bestuurlijke stabiliteit van het vorige college prijzenswaardig is en navolging verdient, maar dat in de raad het debat van ons best een tandje scherper mag. Een nieuwe raad zal ook weer een nieuwe, eigen, manier van werken ontwikkelen. In dat kader is, voor mij als leek misschien, het reserveren van 30 minuten ‘onderling debat’ op deze agenda wat bevreemdend. Ik weet inmiddels dat dit gebruik is en waardeer de intentie erachter. Het roept alleen wel de vraag op of de rest van de vergadering dan moet worden gezien als een combinatie van ‘spreekbeurten’ en ‘vraag- en antwoordsessies’ met het college. Ik ga ervan uit dat dit niet het geval is en dat ook in de overige termijnen ruimte is voor onderling debat.

Voorzitter, dan de inhoud. Zoals gezegd kunnen GroenLinks en Progressief Schiedam zich goed vinden in de voorliggende Zomernota en het collegeprogramma. We begrijpen dat niet alle ambities direct waargemaakt kunnen worden en dat de financiële ruimte voor extra inzet beperkt is. Gelukkig lijkt deze ruimte met de effecten van de meicirculaire iets ruimer te worden. We zijn blij met de voornemens voor 2019 rond schuldhulpverlening, het pact met de stad en het onderzoek naar een stedelijk distributiesysteem zal. Dit uiteraard naast alle inzet voor de ambities waar niet direct extra middelen voor nodig zijn. We kijken uit naar het nog op te stellen voorstel voor een arrangement voor OV voor minima.

Voorzitter, GroenLinks en Progressief Schiedam vinden het belangrijk dat we een volwaardig dierenasiel behouden binnen onze stadsgrenzen. Ook deze week weer berichten in de media dat het dierenasiel ondertussen voorgoed gesloten is. Onze vragen aan het college: Wat is op dit moment de status van het Dierenasiel Harga?  Kan het college toezeggen dat het alles in het werk zal stellen om een volwaardig dierenasiel in Schiedam te behouden? Op welke momenten zal het college de raad informeren over voortgang van de gesprekken met de dierenbescherming?

Voorzitter, onze fracties hebben een aantal moties voorbereid. Bij de behandeling van het jaarverslag duurzaamheid werd duidelijk dat dit vooralsnog het laatste jaarverslag duurzaamheid was. Tegelijkertijd gaf de wethouder aan dat hij zoekt naar manieren om, hoewel duurzaamheid onderdeel is van alle portefeuilles, toch ook integraal hierover te rapporteren. Ook dit college zet sterk in op duurzaamheid. De doelstelling om Schiedam in 2040 energieneutraal te laten zijn zal grote gevolgen hebben voor gemeente, bewoners en bedrijven. Inzet op vrijwel alle beleidsterreinen is nodig. En voorkomen moet worden dat de lasten hiervan oneerlijk verdeeld worden, en bijvoorbeeld opgebracht moeten worden door mensen die dat niet direct zelf kunnen. En dan juist is het goed om ook lokaal jaarlijks stil te staan bij de voortgang, uitdagingen en mogelijke extra, nu nog niet beschikbare, maatregelen op het vlak van duurzaamheid. Zowel voor de betrokkenheid en het begrip van de stad als voor het kunnen monitoren van de voortgang van de doelstellingen. Daarom dienen wij een motie in die het college oproept ook lokaal, net als onlangs landelijk aangekondigd, een klimaatdag te organiseren waarin de gemeente samen met bewoners, bedrijven en politiek stilstaat bij wat er bereikt is, wat er nog nodig is en hoe dit samen kan worden gedaan. Wat ons betreft zou dit prima aansluiten bij de doelstellingen van de al bestaande dag van de duurzaamheid. Deze motie wordt mede ingediend door het AOV en het CDA.

De tweede motie die we indienen betreft het benoemen van jongerenparticipatie in het pact met de stad. In de enerverende discussie hierover in de raadscommissie gaf de Wethouder in haar conclusie aan op dit onderwerp wel te voelen voor ‘visievorming’. Om te voorkomen dat dit als los onderwerp wordt behandeld stelt de motie voor dit in het kader van Open Schiedam mee te nemen in het pact met de stad. Deze motie wordt mede ingediend door D66, SLV, SP, D66 en DENK.

De derde motie betreft het bevorderen van Street Art (straatkunst in normaal Nederlands). Schiedam kent relatief veel permanent kale muren. Graffititags ontsieren die nu regelmatig. Door ruimte te maken voor straatkunst, zoals muurschilderingen, foto’s, poëzie of serieuze graffiti kunst bevorderen we de leefbaarheid en veelkleurigheid van onze buitenruimte en voorkomen we ‘taggen’. Deze motie wordt mede ingediend door VVD, D66, SP, PvdA en SLV, DENK en het AOV..

De fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam dienen daarnaast ook enkele moties van andere partijen mede in: de moties van DENK over Tiny Forrests, streamen van het Stadserf en voedselverspilling, de motie van de VVD over scooteroverlast, de motie van de SP over de Kinderpardongemeente en de PvdA moties over maatschappelijk verantwoord inkopen en het zijn van een dementievriendelijke gemeente. Er is ook een aantal moties dat we niet mede indienen, maar waar we het wel mee eens zijn. Echter, als een motie oproept tot wat soms al bijna letterlijk collegebeleid is, vinden we een motie niet logisch. Dan hebben we er, zeker zo kort na het opstellen van het collegeprogramma, vertrouwen in dat het college dit zal uitvoeren. Niet voor alle onderwerpen in het collegeprogramma en Zomernota is, gelukkig, een motie nodig. Ik noem als voorbeeld de moties over het instandhouden van de sociale woningvoorraad. Dat is een afspraak over gemaakt, het staat in collegeprogramma en Zomernota en er is in de raadscommissie voor de Zomernota uitgebreid over gesproken. De antwoorden van het College waren helder: dit gaat uitgevoerd worden en de raad wordt geïnformeerd over de voortgang. Dan vertrouwen we er ook op dat dit door het college wordt uitgevoerd. En we zullen het college daarover kritisch volgen. Een motie heeft dan geen functie. Dan zou eigenlijk elk onderwerp van de Zomernota van een motie voorzien moeten worden en dat lijkt me niet de bedoeling.

Voorzitter, tenslotte zou ik nog iets willen zeggen over de positie van onze raad bij enkele grotere dossiers: de komende jaren moet Schiedam de omgevingswet implementeren, dit start met het opstellen van een omgevingsvisie. De voorbereidingen hiervoor zullen ambtelijk al zijn gestart. Daarin liggen keuzes voor over bijvoorbeeld scope en opzet van de participatie. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop het college in Nijmegen dit onlangs heeft gedaan, door een ‘menukaart’ te maken voor de raad waarin op een aantal keuzes opties werden geschetst. Wij vinden dat de raad in die keuzes leidend moet zijn en richting moet kunnen bepalen. Datzelfde geldt eigenlijk voor de voorbereidingen en opzet van het ‘pact met de stad’; ook daar zouden de komende weken en maanden stappen gezet worden. Wij willen het college oproepen dit nadrukkelijk niet een ambtelijk of college-aangelegenheid te laten zijn maar de raad hier goed bij te betrekken. Kan het college dit voor beide onderwerpen toezeggen?

 

De fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam steunen de voorliggende Zomernota met enthousiasme. We zien uit naar de uitwerking van de ambities. En natuurlijk naar het debat hierover in de raad. Vandaag, maar zeker ook de komende jaren. Dank u voor uw tijd.