Uit de raad: met de Zomernota inspelen op de toekomst?

GroenLinks, Progressief Schiedam en de fractie Janssen riepen tijdens de behandeling van de zomernota op dinsdag 27 juni op tot nóg meer ambitie en minder terughoudendheid van raad en gemeentebestuur. Deze zomernota heeft de welluidende titel ‘Inspelen op de toekomst’ gekregen, maar daar mag nog wel een tandje bij: ‘Schiedam moet niet meer zo bescheiden zijn.Trots zijn op wat we bereikt hebben, nu doen, en wat we nog gaan bereiken.’

Met de zomernota stelt de gemeenteraad ieder jaar de kaders vast voor de begroting van volgend jaar. Het is tegelijk de laatste zomernota van dit college en deze raad. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en worden ook in Schiedam de politieke kaarten opnieuw geschud.

Sociale cohesie, lef en ambitie

Frans Hamerslag, fractievoorzitter van Progressief Schiedam, die ook namens GroenLinks en voor het eerst ook namens de fractie Janssen het woord voerde tijdens de eerste termijn van de raadsvergadering, gaf aan ‘Inspelen op de toekomst’ een mooie titel te vinden: ‘Want dat is nu net de plicht die wij als raad en college op ons nemen, niet alleen nu maar altijd en dat vraagt om lef en ambitie.’ Vandaar dan ook de oproep aan de Schiedammers de regie in eigen handen te nemen en te werken aan een mentaliteitsverandering. Dat zou ertoe moeten leiden dat Schiedammers samen ambitieus aan een mooie stad werken, het ‘right to challenge’ oppakken, de burger centraal komt te staan en Schiedam daadwerkelijk ‘schoon, heel, veilig, ambitieus en toekomstgericht’ wordt.

Centraal hierin staat sociale cohesie. Hamerslag noemde als aansprekende voorbeelden (zonder overigens andere – niet genoemde – initiatieven tekort te doen) Buurtpost Oost, de Buurtvrouw en de Erker. Maar om te komen tot sociale cohesie vervult niet alleen de overheid een spilfunctie: vooral inwoners spelen hierin een belangrijke rol. Maar geef die inwoners dan wel de ruimte!

Schiedam aardgasvrij?

Over lef en ambitie gesproken. Frans Hamerslag liet weten vol lof te zijn over wethouder Van Aaken: ‘Zij gaf in de commissie zomernota het goede voorbeeld. Zij nam de ambitieuze handschoen op. Wij zijn dan ook heel trots dat wethouder Van Aaken tijdens de commissievergadering op onze vraag om Schiedam al in 2040 aardgasvrij te hebben, deze ambitie met overtuigende woorden omarmde.’

Maar hoe verbaasd was hij vervolgens dat ‘de wethouder twee dagen na die vergadering in het AD toch het jaartal 2050 noemde. We gaan er vanuit dat het AD verkeerd geciteerd heeft. Wij streven sinds de commissievergadering van 14 juni 2017 toch gezamenlijk naar 2040 als aardgasvrij Schiedam?’

Rotterdamwet en sociale stijging

GroenLinks en Progressief Schiedam zijn van mening dat je ambities niet realiseert en sociale cohesie niet stimuleert door mensen uit delen van Schiedam te weren. Toch doet de gemeente dat: ‘De raad heeft zich in meerderheid uitgesproken voor invoering van een deel van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, oftewel de Rotterdamwet. Met als pleister op de wonde zonder het inkomenscriterium.’

Dit roept de vraag op: ‘Leidt voorrang geven op sociaaleconomische kenmerken niet automatisch tot benadelen van mensen met een laag inkomen? In hoeverre zijn we nu niet toch artikel 8 van de Rotterdamwet aan het invoeren?’ Wat dit betreft zijn GroenLinks en Progressief Schiedam ‘van mening dat we sociale stijging van een stad moeten vormgegeven door inkomensstijging aan de onderkant en niet door de bovenkant groter te maken.’

Hamerslag noemde nog een aantal punten, waaronder experimenten met het basisinkomen en de ambitie om van Schiedam een fietsstad te maken: ‘Zorg dan ook voor goede aansluitingen zoals het nieuwe fietspad langs de oostkant van de A4-overkapping in de richting Midden-Delfland. Deze sluit nu aan op een smal strookje, wat ook nog eens hondenlosloopgebied is.’ Conclusie: ‘Fietsstad onwaardig.’

Hij besloot zijn bijdrage met het indienen van een aantal moties (zie overzicht aan het eind van dit artikel).

Tweede termijn

In de tweede termijn van de vergadering, nadat het college antwoord had gegeven op de vragen, voerde GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar het woord. Hij begon positief: ‘Er wordt duidelijk gewerkt aan de stad en de stad boekt ook vooruitgang. Het moge duidelijk zijn dat het ons niet altijd snel genoeg gaat en dat we de wijze van politiek voeren niet altijd even hard omarmen, maar we maken ontegenzeggelijk stappen. College, dank daarvoor.’

Over de vraag of wethouder Van Aaken Schiedam nu in 2040 of 2050 aardgasvrij wil hebben. Tijdens de commissievergadering had zij duidelijk laten weten de ambitie te hebben om dit in 2040 te realiseren en die ambitie dan ook zeker uit te gaan voeren. Ooijevaar: ‘We zijn teleurgesteld dat Van Aaken hier nu op terugkomt. Maar wat ook teleurstellend is, is de formulering van wethouder Van Aaken. Van Aaken vindt de motie (zie overzicht aan eind van artikel) van die strekking ”voorbarig”? Hoe kan ambitie nou voorbarig zijn?’

GroenLinks, Progressief Schiedam en de fractie Janssen brachten een motie in stemming waarin de ambitie werd uitgesproken dat Schiedam in 2040 aardgasvrij is. Deze motie haalde het net niet, maar kon wel op steun rekenen van constructieve partners bij de PvdA en een deel van de D66-fractie. Opvallend is dat bijvoorbeeld de gemeente Den Haag wel kiest voor meer vaart achter aardgasvrij zijn. Helaas moet wederom geconstateerd worden dat Schiedam achterblijft in ambitie.

Ook de beantwoording van de vragen over de Rotterdamwet blijft vragen oproepen bij GroenLinks en Progressief Schiedam. Ooijevaar: ‘Een duidelijk antwoord hebben we hierop niet gehoord.’ In de raadscyclus van oktober komt het onderwerp aan bod. Dan moet er meer duidelijkheid komen.

Ingediende moties

Naast de motie “Schiedam aardgasvrij in 2040” dienden GroenLinks, Progressief Schiedam en de fractie Janssen diverse andere moties (mede) in. Twee moties over de WijkOndersteuningsTeams (WOT's) zijn aangehouden tot een later tijdstip. Ook een motie waarin gevraagd werd het gratis OV voor minima te verlengen zodat de nieuwe raad de tijd heeft om een definitief besluit te nemen is aangehouden tot de begrotingsbehandeling, zodat het college aan zijn toezegging kan voldoen hier werk van te maken.

Samen met onder meer D66 dienden GroenLinks, PS en de fractie Janssen moties in over 'Jongeren Op Gezond Gewicht' en een motie over het budget 'stimulering innovatie lokale omroep'. Beide moties werden aangenomen.

Verleden jaar dienden GroenLinks en Progressief Schiedam een motie in over zogenaamde tiny houses. Toen haalde deze het niet, maar duidelijk is dat de raadsleden inmiddels beter in het vizier hebben waar het eigenlijk over gaat. De motie werd dit keer gelukkig aangenomen.