Fractie stelt vragen over aansluiten op warmtenet

De bouw van woningen in Park Harga is vol op stoom. Een prachtige kans om een wijk te bouwen zonder aardgasaansluitingen. En duurzame alternatieven toe te passen. Op dit moment wordt alleen gesproken met Eneco Warmte over een aansluiting op een warmtenet als alternatief. Aanleiding voor de GroenLinks-fractie om het college enkele kritische vragen te stellen.

De fractie stelt schriftelijk de volgende vragen aan het college: 

1.    Ligt de focus bij het gasvrij maken van de woningvoorraad op ‘loskoppelen van aardgas’ of op ‘aansluiten op het warmtenet’?
2.    Heeft de gemeente - direct of indirect - meebetaald aan de “Leiding over Noord”?
3.    Is er regelmatig overleg tussen Eneco en aandeelhouder Schiedam?
4.    Zo ja, komen onderwerpen als duurzaamheid, gasloosheid en warmtenet daarbij aan de orde?
5.    Voelt de gemeente zich, of is de gemeente, onder druk gezet door Eneco en/of het Projectbureau Warmte Koude van de Provincie Zuid-Holland om aansluitingen op het warmtenet te realiseren?
6.    Klopt de informatie dat in de projectgroep voor Groenoord en Nieuwland alleen gesproken wordt met Eneco Warmte als het gaat om het loskoppelen van de Schiedamse woningvoorraad, en niet met commerciële partijen die andere alternatieven voor gasloze renovatie ontwikkelen?
7.    Zo ja,

  • waarom wordt er niet gekeken naar meer mogelijkheden van loskoppelen?
  • waarom wordt de consument beperkt in zijn keuzevrijheid?
  • ontstaat er op deze manier niet een nieuwe ‘energie-monopolist’?

8.    Deelt het college de mening van de fractie van GroenLinks dat het vanwege de liberalisering van de energiemarkt en de voorgenomen verkoop van de gemeentelijke aandelen  in Eneco verstandig zou zijn om ook andere alternatieven voor gasaansluitingen dan aansluiting op een warmtenet te betrekken in de gedachte- en planvorming voor de gasloze Schiedamse toekomst?
9.    Zo ja, welke initiatieven zal het college ontplooien en op welke termijn?
10.  Zo nee, waarom niet?