Wij zien een Groen, Sociaal en Open 2019 tegemoet, en jij?

De GroenLinks fractie blikt terug op een positieve begrotingsbehandeling en kan jouw hulp gebruiken bij het verwezenlijken van onze idealen in 2019.

Vorige week is de begroting behandeld in de gemeenteraad, en het is mooi om te zien hoe de groene en duurzame ambitie van het college vorm krijgt. Moties die ondersteunend waren aan de uitvoering van het collegeakkoord werden dan ook omarmd en toegejuicht. Waaruit weer bleek dat er sprake is van een prettige samenwerking tussen raad en college. Zodat we samen, constructief, een mooier Schiedam verwezenlijken.

Guido diende namens ons de Motie Begrijpelijke Taal in, met als resultaat dat deze unaniem werd aangenomen! Deze motie wil dat de gemeente de teksten die voor Schiedammers bedoeld zijn, in begrijpelijke taal, bij voorkeur op B1 niveau (het niveau wat begrijpelijk moet zijn voor middelbare scholieren en ouderen) schrijft. Super belangrijk natuurlijk, en we zijn daarom ook trots op dit succes!

Daarnaast hebben we nog een aantal andere aangenomen moties mede ingediend. Onder andere over zorg, rookvrije generatie, armoedebestrijding, bouwkringloop en klimaatadaptatie. Er staan dus mooie dingen te gebeuren in 2019.

Wij wachten in ieder geval met smart op komend voorjaar. Er komen dan namelijk een aantal belangrijke onderwerpen op de raadsagenda te staan. Onder andere de woonvisie, het actieplan lucht en geluid, het pact met de stad, de nieuwe verordening sociaal domein, de uitwerking van de omgevingswet, kadernota Groen, nieuwe aanpak schulden, het Schiedamse dierenwelzijn, het klimaatadaptatie- en riolerinsplan. Waarbij op een groot aantal onderwerpen onze Progressief Schiedam en GroenLinks Wethouder Jeroen Ooijevaar aan zet is.

Om onze idealen zo goed mogelijk te realiseren zijn we dan ook al druk bezig met de voorbereiding op deze onderwerpen. En jij zou ons daarbij kunnen helpen! Welke argumenten en overwegingen moeten we volgens jou echt in de raadszaal meenemen? Neem contact op met RenéSandraGuido of Shanna en we bespreken het graag een op een met je, of nodigen je uit voor een fractievergadering (elke maandagavond). Zo zet je jouw kennis en inzicht in om echt verschil te maken in Schiedam.

Hopelijk tot snel!