ALV 20 september: verkiezingsprogramma

Op woensdagavond 20 september vindt er een ALV plaats in het stadskantoor (kamer 08 naast de raadszaal) met als centraal agendapunt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

1. Welkom en voorstelronde nieuwe leden

2. Verslag GL ledenvergadering 22 juni (bijgevoegd, bespreken en vaststellen) 

3. Mededelingen

4. Afdelings-reglement GroenLinks Schiedam (bijgevoegd, bespreken en vaststellen)

Toelichting: tijdens de voorbereiding van de lijstrekkersverkiezing bleek dat - indien een afdeling een referendum (op dat moment een lijstrekkersreferendum) wil organiseren, dit geregeld moet zijn in een afdelings-huishoudelijk reglement. Ook het regelen van structurele afdrachten van lokale GL raadsleden en wethouders aan de GL afdelingskas moet geregeld worden in een dergelijk lokaal reglement. Hierover is in de afdelings-ledenvergadering van maart 2017 gesproken en is besloten een lokaal reglement op te gaan stellen. Het afdelingsbestuur legt in vervolg hierop de ledenvergadering een voorstel  voor.  

5. Concept GroenLinks-verkiezingsprogramma, op 13-09-2017 aan jullie gemaild, bespreken.

Toelichting: zie mail 13-09 met begeleidend schrijven van Jeroen Ooijevaar

6.  Voortgang divers, veelal in relatie met de komende gemeenteraadsverkiezingen en het optuigen van de GroenLinks Campagne 

a. Voortgang campagneplan

b. Organisatie en thema nieuwjaarsreceptie 2018

c. Start van de Digitaal Media Manager GroenLinks Schiedam

d. Organizers training  / deur aan deur campagne

e. GL donatie-pagina  zie  https://steun.groenlinks.nl/schiedam

7. Rondvraag en sluiting

Noteer alvast:

Eerst volgende GL ledenvergadering is op 15 november met daarin:

  • vaststellen van het verkiezingsprogramma GroenLinks Schiedam
  • bespreken en vaststellen van de kandidatenlijst GroenLinks Schiedam

Namens het afdelingsbestuur GroenLinks Schiedam,

Ed Gloudi